VÝDEJNÍ MÍSTO V PRAZE JE ZPOPLATNĚNO. VÝDEJNÍ MÍSTO V TEPLICÍCH DOČASNĚ ZRUŠENO.
Při vytváření objednávky věnujte zvýšenou pozornost závozové mapě.
Pro blížší informace volejte 413 033 007.

Fit and Health Fit and Health

Obchodní podmínky

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ je Fit and health s.r.o., Čechova 1350/30, Chomutov, 430 01, IČO: 08966851

„Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.fitandhealth.cz

„Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.fitandhealth.czVšeobecné informace:

 1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží předat Kupujícímu.
 2. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.fitandhealth.cz a dále o aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.fitandhealth.cz.
 3. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu Zboží. Tyto informace sdělí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím etikety umístěné na Zboží.
 4. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. 
 5. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat.

Vytvoření objednávky a uzavření kupní smlouvy:

 1. Objednávku Zboží lze provést prostřednictvím interaktivního objednávkového systému (dále jen „IOS“) umístěného na internetových stránkách www.fitandhealth.cz
 1. Objednávku Zboží je možné uskutečnit vždy na první možné pondělí v týdnu. Každá učiněná objednávka je závazným uzavřením kupní smlouvy.  
 2. Po uzavření první kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je Kupujícímu přiděleno přihlašovací jméno a heslo ke vstupu do IOS. Kupující je oprávněn si heslo změnit.
 3. Každý Kupující, kterému je přiděleno přihlašovací jméno a heslo, si může nadále spravovat své stávající objednávky či provést novou objednávku prostřednictvím IOS uvedeného v odst. 1 písm. d) tohoto článku. Provedení jakékoliv nové objednávky Zboží v IOS je podmíněno vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodním podmínkami. Po provedení objednávky je IOS automaticky vygenerováno potvrzení o tom, že objednávka byla provedena a byla akceptována Prodávajícím, a toto potvrzení je Kupujícímu zasláno na e-mail určený Kupujícím. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.

Změny v objednávce:

 • Kupující má možnost převádět dny v objednávce na libovolné dny v kalendáři ve svém úču v IOS a to vždy minimálně 2 pracovní dny přede dnem závozu objednaného zboží Toto není možné provádět zpětně.   Změnám, o kterých Kupující informuje Prodávajícího v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu řádně dodáno a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.

Zrušení objednávky:

Při zrušení objednávky Kupujícím Prodávající provede zrušení objednávky. Zrušením Objednávky vzniká Prodávajícímu nárok na STORNO poplatek a to ve výši:

 • 50 % kupní ceny za Zboží zrušené ve lhůtě 3 až 6 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno
 • ve výši 10 % kupní ceny za Zboží zrušené ve lhůtě delší než 6 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno. 
 • Na zbývající část Kupujícím uhrazené kupní ceny Zboží po odečtení uvedeného storna, vystaví Prodávající dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím v objednávce určenou e-mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený Kupujícím dle předchozí věty.

Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:01 hod. – 14.00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit druhého dne po uplynutí daného pracovního dne.

Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:01 hod. – 14.00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit druhého dne po uplynutí daného pracovního dne.

Platba objednávky:

 1. Kupující se zavazuje za objednané Zboží řádně a včas uhradit Kupní cenu a to platební kartou nebo bankovním převodem. Při platbě bankovním převodem je Kupující povinen zaslat na adresu info@fitandhealth.cz tzv. Detail platby nebo screen provedené platby. Pokud Kupující neprodleně nezašle výše uvedené potvrzení, bude objednávka zrušena.
 2. Při platbě platební kartou přes platební bránu je po dokončení platby automaticky vytvořena faktura.
 3. Při výběru platby bezhotovostním převodem jsou Kupujícímu zaslány platební údaje a po připsání částky na bankovní účet Prodávajícího je následně vystavena faktura.  
 4. V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 5. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 6. V případě prodlení úhrady Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny.
 7. Placení kartou přes platební bránu se řídí obchodními podmínkami banky.

Předání Zboží: 

Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím na místě dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, je možno, aby Kupující písemně určil, kde může být Zboží uloženo pro následné převzetí Kupujícím. Zboží bude tímto doručeno bez osobního předání tzv. „pověšením na kliku“. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží. 

 

Další ustanovení: 

 1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust.. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.   
 2. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 3. Prodávající zpracovává jen osobní údaje Kupujícího nezbytné pro účely přípravy anebo realizace uzavřené Kupní smlouvy, případně pro ochranu práv Prodávajícího; ostatní osobní údaje pak případně na základě svobodného souhlasu Kupujícího uděleného v průběhu vzájemného kontaktu a kdykoli odvolatelného.
 4. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. 

 

DŮLEŽITÉ: Pokud máte prokázanou alergii na jakoukoli potravinu či její složku, vždy nás na Vaši alergii předem upozorněte. Při objednávce je na výběr z několika možností vyřazení potravin.  Pokud Vám nemůžeme poskytnout vyřazení určitých potravin a konzumace některé potraviny či její složky můžou způsobit zdravotní problémy, NEOBJEDNÁVEJTE SI ŽÁDNÝ STRAVOVACÍ PROGRAM.

Společnost Fit and health s.r.o. nenese odpovědnost za případné zdravotní komplikace způsobené alergickou reakcí na její výrobky.