Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek, včetně tohoto ustanovení, mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ – je Fit and Health s.r.o. se sídlem Čechova 1350/30, Chomutov 430 01, IČO: 089 66 851.

„Ceník“ – je ceník vydávaný Prodávajícím, v němž jsou uvedeny aktuální ceny Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího: www.fitandhealth.cz.

„Kupní cena“ – je cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za objednané Zboží, jejíž výše odpovídá součtu cen položek uvedených v Ceníku.

„Kupující“ – je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodání Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ – jsou produkty z řady FitandHealth, tedy balená chlazená jídla, a to jak tzv. Krabičky, které jsou součástí Programu, tak i jednotlivé balené produkty v nabídce
Prodávajícího.

“Krabičky” – jsou produkty z řady FitandHealth, tedy balená chlazená jídla, která jsou součástí Programu.

“Program” – je strukturovaný výživový program složený z Krabiček dle potřeb a přání Kupujícího.

“Předplatným” – je objednávka Kupujícího na odběr Krabiček v rámci zvoleného Programu na období nejméně 5 pracovních dnů, u níž není možná úhrada Kupní ceny v hotovosti až při převzetí
Zboží.

Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu a Kupující se zavazuje uhradit za Zboží Prodávajícímu Kupní cenu.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího v souladu s nabídkou produktů Prodávajícího uvedenou v Ceníku a informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím
jídelníčku uveřejněného na: www.fitandhealth.cz.

Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a bude informovat Kupujícího o složení jídel, jeho nutričních
hodnotách, váze produktu a data spotřeby.

Prodávající dodá Zboží na místo určení dle dohody s Kupujícím. Závazek Prodávajícího dodat objednané Zboží je splněn okamžikem dodání Zboží na Kupujícím určené místo, popř. k rukám Kupujícím určené osoby. Po doručení Zboží v souladu s takovýmto pokynem Kupujícího nenese Prodávající za Zboží dále odpovědnost.

U Předplatného není Prodávající povinen začít s výrobou objednaného Zboží, dokud nebude uhrazena celá Kupní cena.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a uhradit za něj Kupní cenu převodem na bankovní účet Prodávajícího ještě před vlastním dodáním Zboží.

U Předplatného je Kupující povinen uhradit Kupní cenu vždy pouze převodem na účet Prodávajícího, a to nejméně 24 hodin před sjednaným termínem dodáním Zboží. Kupující bere na
vědomí, že Prodávající není povinen začít s výrobou objednaného Zboží, dokud nebude uhrazena celá Kupní cena.

O změně místa dodání, skladbě Zboží, změně způsobu platby atd. je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději 3 dny předem. Změny, které budou provedeny později, nemusí Prodávající
reflektovat a nezakládají Kupujícímu právo na slevu, reklamaci nebo případnou kompenzaci.

Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely
Prodávajícího.

Objednávky zboží se přijímají na emailu: info@fitandhealth.cz nebo na telefonním čísle: +420 775 075 528.

Objednávky a změny přijaté v rozmezí pondělí – sobota do 18:00 se počítají na dodávku doby zbývající do nejbližšího pondělí.

Kupující je v rámci objednávky Programu povinen pravdivě a úplně informovat Prodávajícího o všech svých zdravotních omezeních či jiných komplikacích, které mohou mít negativní vliv na jeho zdraví
v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.). Kupující bere na vědomí, že uvedení nepravdivých či zkreslených údajů v rámci objednávky Programu, popř. též nedodržování
stravovacích doporučení, může dojít k negativnímu ovlivnění požadovaných výsledků. Kupující bere na vědomí, že Prodávající vybírá požadovaný Program dle svého.

KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena se vypočítá individuálně dle Ceníku.

DODACÍ PODMÍNKY, PŘEDÁNÍ

Prodávající dodá Zboží na místo určené Kupujícím, a to na své náklady, pokud není dohodnuto jinak.

Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, pokud je to technicky možné a Kupující poskytne potřebnou součinnost k předání a převzetí Zboží. Pokud je s Kupujícím dohodnuto
doručení bez osobního předání tj. „pověšení na kliku“, má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem takovéhoto dodání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou
ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží.

Zboží je dodáváno v chlazeném stavu a musí být až do jeho konzumace udržováno v chlazeném stavu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za kvalitu Zboží, pokud po předání Zboží dojde k porušení skladovacích podmínek.

TRVANLIVOST, PŘÍPRAVA

Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku umístěném přímo na obalu Zboží. Po otevření je Zboží nutné ihned spotřebovat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této smlouvy vzniklé, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že je ve vztahu k Prodávajícímu těmito Všeobecnými obchodními podmínkami vázán a vyjadřuje s nimi souhlas.

STORNO

Storno funguje jen pro přerušení nebo pozastavení předplatného. Zrušené dny se převádějí na období, které si klient sám zvolí. Nelze zrušit celé předplatné a nárokovat peníze zpět. Výjimkou jsou problémy typu – závadné potraviny, nedodání jídla apod.

V případě výpadku ve vaření se dny bez jídla převádějí na konec předplatného. Nelze nárokovat peníze zpět.